Polityka przetwarzania danych

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH W GBP
Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawa Prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dalej jako Rozporządzenie.

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa BIZNES POLSKA - Wnorowski i wspólnicy spółka jawna, ul. Kościelna 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie NIP 722-150-49-03; REGON 451199239; KRS 0000305115 dalej jako GBP. 
Administrator danych osobowych wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: rodo@gbp.pl.

Konieczność przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez GBP w następujących celach:
  1. Przedstawienia ofert na usługę świadczoną przez GBP, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej GBP i podmiotów współpracujących z GBP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia.
  2. Zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  3. Realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez GBP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia.
  4. Rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia.
  5. Marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez GBP lub usług świadczonych przez GBP lub spółki z Grupy Kapitałowej GBP lub podmioty współpracujące z GBP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
  6. Ustalenia i dochodzenia roszczeń przez GBP w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez GBP Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:
  1. Żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;
  2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych
Gromadzone przez GBP dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie GBP przez podmioty trzecie.

Wyróżnienia: